Subvencions

Subvencions

El Servei de subvencions informa permanentment a les nostres entitats federades sobre les noves convocatòries de subvencions i ajuts a les quals es pot optar; assessorament i/o gestió integral en la presentació de sol·licituds d’ajuts.

  • Subvencions: informació sobre les subvencions vigents; assessorament de presentació de sol·licituds d’ajuts i/o gestió integral dels tràmits.
  • Impulsa’t: subvenció que ofereix ajuda a tots aquells ateneus que organitzeu un mínim d’activitats trimestralment, i compensar-la econòmicament.

Subvencions vigents

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

 

 

SubvencióExplicacióData Sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Convocatòria de subvencions del Ministerio de Cultura y Deporte a titulars de sales d’exhibició cinematogràficaLes persones sol·licitants hauran d’estar inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques de l’Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) amb anterioritat a la publicació d’aquest Reial decret en el Butlletí Oficial de l’Estat.L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió directa de subvencions a persones físiques i jurídiques titulars de sales d’exhibició cinematogràfica registrades com a empreses privades o com a entitats sense ànim de lucre, establertes a Espanya, per mantenir obertes les sales d’exhibició cinematogràfica, o, si s’escau fomentar la seva reobertura, i dur a terme activitats d’exhibició cinematogràfica i execució de projectes culturals, així com la promoció i atracció de públic, des del 1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.Del 7 al 28
d’octubre de 2021

Les sol·licituds es presentaran exclusivament de manera
electrònica des de la seu electrònica associada del
Ministerio de Cultura y Deporte

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

 

SubvencióExplicacióData Sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Convocatòria de subvencions en l’àmbit de la cultura popular per a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacionsBASESCONVOCATÒRIAPoden optar a aquesta subvenció entitats de l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme que gestionen equipaments culturals
en els quals es porta a terme una important programació i exhibició d’activitats artístiques de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els
interdisciplinaris o d’arrel tradicional, tant en el segment professional com en el no professional, però sempre amb pagament de caixet i cobrament d’entrada.
Del 14
d’octubre al 4 de novembre del 2021

Memòria justificativa amb indicació de la tipologia de les disciplines artístiques, el nombre d’espectacles,
les dates i el caixet  efectivament pagat (cal lliurar-la en format excel i no PDF)

Documentació acreditativa (acord, conveni, contracte
o altre document probatori) segons la qual el sol·licitant és el gestor de l’equipament equipament cultural que acull la programació artística i que n’és el responsable de la seva contractació.

Declaració responsable, que consta al formulari de
sol·licitud, conforme l’aforament màxim de la sala és de 150 espectadors, si escau.

Declaració responsable, que consta al formulari de
sol·licitud, conforme la població no disposa de cap altra programació artística privada, si escau.

Documentació acreditativa de la situació censal (obligatori si s’està sotmès a prorrata o exempció de declaració d’IVA), si escau.

Subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològicEs tracta d’una línia de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

BASES ESPECÍFIQUES

CONVOCATÒRIA 

Del 20 d’octubre al 4 de novembre del 2021

Trobareu tota la documentació relacionada amb aquesta
línia de subvencions AQUÍ

Subvencions per a la contractació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys per a l’any  2021El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, subvenciona contractes de treball que tinguin com a
mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre.
Des del 20 de gener de 2021 i fins
al 20 de novembre de 2021

Les sol·licituds i altres tràmits associats al
procediment de concessió de les subvencions i
la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions
disponibles a l’enllaç del Tràmit Foment de la Incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Subvencions del Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) per a la millora com a mínim d’una lletra de la qualificació (excepte en el cas que ja es tingui una qualificació A) i la reducció mínima del 10% del consum d’energia final. Vídeo TutorialTancat

Tancat

Tancat
Subvencions per a obres en immobles BCIL-BCINEl Departament de Cultura ha publicat la convocatòria de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023

Convocatòria

Bases específiques

Del 7 al 22 de setembre del 2021

Formulari de sol·licitud Projecte d’actuació (trienni 2021-2023)
Pressupost-liquidació del projecte • Pla de manteniment de l’immoble
• Un projecte bàsic signat per un/a tècnic/a competent, que ha de contenir com a mínim la documentació següent:
– Memòria descriptiva i justificativa de la
intervenció.
– Plànol d’emplaçament en què quedi constància de la ubicació de l’immoble.
– Planimetria de l’estat actual del bé.
– Plànols de la proposta a escala i detall
suficient per permetre conèixer l’actuació
proposada.
– Pressupost desglossat per partides.
– Fotografies de l’estat actual del bé.
El formulari de sol·licitud validat cal presentar-lo a
tramitar AQUÍ

Subvencions per a obres de restauració, conservació i millora d’equipaments culturalsHa estat publicada la convocatòria de subvencions
per a la restauració, conservació i millora
d’equipaments culturals d’associacions i fundacions
de l’àmbit de la cultura popular i tradicional durant el
bienni 2021-2022.
CONVOCATÒRIA: DOGC núm. 8421 – 31.5.2021 BASES: DOGC núm. 8414 – 20.5.2021
TancatTancat
Tancat
Subvencions per a la realització de consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
ha aprovat les bases específiques per presentar
sol·licituds de subvencions per a la realització de
consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular
i tradicional i el patrimoni etnològic
DOGC núm. 8410 – 14.5.2021
Tancat
Tancat
Tancat
Subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil 
Es tracta d’una línia per a la contractació en pràctiques de joves dins el Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya. Aquests ajuts van destinats a la contractació en pràctiques de joves amb formació majors de 16 anys i menors de 30 anys i que
compleixin les condicions per ser beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil, per tal de prestar els seus serveis professionals a entitats durant un mínim de 6 mesos a jornada completa
Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2021
  • Actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana en els àmbits cultural i del lleure.
  • Actuacions que afavoreixin l’ús de la llengua catalana: accions de sensibilització, grups i tallers de conversa, parelles lingüístiques.
  • Jornades i sessions sobre la llengua catalana.
  • Premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l’ús i la qualitat de la llengua catalana.
Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials per a l’exercici 2021-2022
  Aquesta línia vol donar suport a projectes puntuals que enforteixin les associacions durant el bienni 2021-2022
  Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts CLT084, per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (2021)Les despeses estructurals subvencionables són les despeses corrents tingudes durant el període d’estat d’alarma, com lloguers, quotes de préstecs per al manteniment de l’activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts CLT043, de formació i documentació relacionades amb la cultura popular i tradicionalAjut destinat a donar suport a les activitats formatives vinculades al coneixement o l’aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya i a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.
Tancat
TancatTancat
Línia d’ajuts per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19Aquests ajuts van destinats a contribuir econòmicament amb les entitats que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen.Tancat

Tancat

TancatTres mesos des de la data de concessió de la subvencióDocumentació acreditativa que s’ha compensat a les persones que han intervingut en l’espectacle o concert amb retribucions que es determinin en funció del taquillatge (contracte, acord, conveni, declaració o qualsevol altre document signat on es verifiqui com s’ha heu acordat compensar a la companyia, i les factures i comprovants de pagament corresponents)
Línia d’ajuts CLT027, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme (2021)Ajut destinat a:
a) Les activitats que fomentin o
difonguin la cultura popular i
tradicional catalana i aranesa i
l’associacionisme cultural o el
patrimoni etnològic.
b) Les representacions no
professionals de teatre popular
català.
c) La restauració d’elements
d’imatgeria festiva (gegants, nans
i bestiari), així com la restauració
i la confecció de la seva
indumentària.
d) Commemoracions
d’aniversaris de personalitats,
fets o entitats adreçades a la
conservació i la difusió de la
memòria cultural col·lectiva.
e) Congressos i jornades de
caràcter nacional o internacional
fets a Catalunya.
Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts CLT042, per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional(2021)Queden excloses d’aquesta línia
de subvencions:a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions
estables professionals municipals
i les programacions en
equipaments d’arts escèniques
que tinguin el suport econòmic
del Departament de Cultura a
través d’un contracte programa o
d’un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els
que siguin a favor dels membres
de grups o entitats que participen
en els festivals o trobades fent
espectacles o actuacions de
cultura popular i tradicional sense
cobrar caixet per la seva
participació.
c) Les activitats adreçades
exclusivament a la promoció
comercial o turística.
d) L’adquisició de béns mobles
que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el
català o l’aranès en la difusió de
les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin
relació amb el marc d’actuació
que estableix la Llei 2/1993, de 5
de març, de foment i protecció de
la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural, o les
que, per raó de l’activitat o el
destinatari, siguin competència
d’altres departaments de la
Generalitat.
TancatTancatTancat
Línia d’ajuts CLT/025 per a la producció d’espectacles i exposicions de cultura popular 2021
La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.
TancatTancatTancat
Línia d’ajuts CLT041 per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional
Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.
b) Producció i edició de fonogrames, en suport físic -paper o disc compacte (CD)— o en format digital.
Tancat
Tancat
Tancat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Línia d’ajuts del Departament de Presidència de la Diputació de Barcelona per a commemoracions d’esdeveniments i per activitats excepcionals d’entitats per a l’any 2021Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021.

Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona

Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins la demarcació de Barcelona durant l’any 2021Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.

Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.

Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.

Producció de nous espectacles de cultura popular.

Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.

Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.

Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021.Cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals i que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.Tancat
Tancat
Tancat

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions per
a la creació de
públics per a la
cultura 2021
Línia 1. Activitats culturals
d’interès públic local
Línia 2. Festivals cultural
Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals,
teatrals, etc
TancatTancatTancat31 d’octubre de 2021Enllaç a la documentació 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions a entitats o persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021Actuacions culturals o d’interès ciutadà, a la demarcació de Tarragona, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament social, cultural i econòmic de la demarcació en àmbits culturals i d’interès ciutadà. També són objecte de subvenció les actuacions de caràcter cívic, imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes, fora de la programació habitual a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.TancatTancatTancat

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Línia d’ajuts per a les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida per a la realització d’activitats culturals corresponents als exercicis 2020 i 2021.– Activitats de promoció cultural
– Activitats de dinamització: concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional).
– Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD’s).
– Activitats de difusió cultural: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.
2. Revistes i altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida, editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.
3. La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.
TancatTancatTancat

Subvencions de l’any en curs


Històric de subvencions