Subvencions

Subvencions

El Servei de subvencions informa permanentment a les nostres entitats federades sobre les noves convocatòries de subvencions i ajuts a les quals es pot optar; assessorament i/o gestió integral en la presentació de sol·licituds d’ajuts.

  • Subvencions: informació sobre les subvencions vigents; assessorament de presentació de sol·licituds d’ajuts i/o gestió integral dels tràmits.
  • Impulsa’t: subvenció que ofereix ajuda a tots aquells ateneus que organitzeu un mínim d’activitats trimestralment, i compensar-la econòmicament.

Subvencions vigents

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

 

SubvencióExplicacióData Sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Línia d’ajuts per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2021
  • Actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana en els àmbits cultural i del lleure.
  • Actuacions que afavoreixin l’ús de la llengua catalana: accions de sensibilització, grups i tallers de conversa, parelles lingüístiques.
  • Jornades i sessions sobre la llengua catalana.
  • Premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l’ús i la qualitat de la llengua catalana.
Del 13 al 28 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)
Línia d’ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials per a l’exercici 2021-2022
  Aquesta línia vol donar suport a projectes puntuals que enforteixin les associacions durant el bienni 2021-2022
  Fins el proper 26 d’abril de 2021, a les 15:00h
Línia d’ajuts CLT084, per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (2021)Les despeses estructurals subvencionables són les despeses corrents tingudes durant el període d’estat d’alarma, com lloguers, quotes de préstecs per al manteniment de l’activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.Del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021
El període subvencionable és del 7 de gener al 30 de juny del 2021
Línia d’ajuts CLT043, de formació i documentació relacionades amb la cultura popular i tradicionalAjut destinat a donar suport a les activitats formatives vinculades al coneixement o l’aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya i a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.
Tancat
Tancat

Línia d’ajuts per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19Aquests ajuts van destinats a contribuir econòmicament amb les entitats que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen.Fins el 3 de juny de 2021Formulari de sol·licitud 

Memòria econòmica

Document de liquidació de taquilla del concert o espectacle de pagament

Declaració responsable que acrediti l’aforament oficial de l’espai escènic

• Document acreditatiu conforme el sol·licitant de la subvenció pot disposar de l’equipament escènic o musical.

Període d’execució de les activitats: del 16 d’octubre de 2020 al 31 de maig de 2021Tres mesos des de la data de concessió de la subvencióDocumentació acreditativa que s’ha compensat a les persones que han intervingut en l’espectacle o concert amb retribucions que es determinin en funció del taquillatge (contracte, acord, conveni, declaració o qualsevol altre document signat on es verifiqui com s’ha heu acordat compensar a la companyia, i les factures i comprovants de pagament corresponents)
Línia d’ajuts CLT027, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme (2021)Ajut destinat a:
a) Les activitats que fomentin o
difonguin la cultura popular i
tradicional catalana i aranesa i
l’associacionisme cultural o el
patrimoni etnològic.
b) Les representacions no
professionals de teatre popular
català.
c) La restauració d’elements
d’imatgeria festiva (gegants, nans
i bestiari), així com la restauració
i la confecció de la seva
indumentària.
d) Commemoracions
d’aniversaris de personalitats,
fets o entitats adreçades a la
conservació i la difusió de la
memòria cultural col·lectiva.
e) Congressos i jornades de
caràcter nacional o internacional
fets a Catalunya.
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts CLT042, per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional(2021)Queden excloses d’aquesta línia
de subvencions:a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions
estables professionals municipals
i les programacions en
equipaments d’arts escèniques
que tinguin el suport econòmic
del Departament de Cultura a
través d’un contracte programa o
d’un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els
que siguin a favor dels membres
de grups o entitats que participen
en els festivals o trobades fent
espectacles o actuacions de
cultura popular i tradicional sense
cobrar caixet per la seva
participació.
c) Les activitats adreçades
exclusivament a la promoció
comercial o turística.
d) L’adquisició de béns mobles
que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el
català o l’aranès en la difusió de
les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin
relació amb el marc d’actuació
que estableix la Llei 2/1993, de 5
de març, de foment i protecció de
la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural, o les
que, per raó de l’activitat o el
destinatari, siguin competència
d’altres departaments de la
Generalitat.
TancatTancat
Línia d’ajuts CLT/025 per a la producció d’espectacles i exposicions de cultura popular 2021
La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.
TancatTancat
Línia d’ajuts CLT041 per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional
Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.
b) Producció i edició de fonogrames, en suport físic -paper o disc compacte (CD)— o en format digital.
Tancat
Tancat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Línia d’ajuts del Departament de Presidència de la Diputació de Barcelona per a commemoracions d’esdeveniments i per activitats excepcionals d’entitats per a l’any 2021Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021.

Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona

Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Del 30 de març al 30 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
Còpia del NIF de l’entitat
Compromís de l’ajuntament on se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès de la celebració del mateix pel municipi.
Línia d’ajuts del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins la demarcació de Barcelona durant l’any 2021Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.

Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.

Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.

Producció de nous espectacles de cultura popular.

Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.

Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.

Del 31 de març al 28 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).

Formulari de certificat de poders

Línia d’ajuts del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021.Cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals i que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.Fins el 21 d’abril de 2021
Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s on es celebra el cicle o festival.

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions per
a la creació de
públics per a la
cultura 2021
Línia 1. Activitats culturals
d’interès públic local
Línia 2. Festivals cultural
Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals,
teatrals, etc
TancatTancatTancat

Subvencions de l’any en curs


Històric de subvencions