Subvencions

Subvencions

El Servei de subvencions informa permanentment a les nostres entitats federades sobre les noves convocatòries de subvencions i ajuts a les quals es pot optar; assessorament i/o gestió integral en la presentació de sol·licituds d’ajuts.

  • Subvencions: informació sobre les subvencions vigents; assessorament de presentació de sol·licituds d’ajuts i/o gestió integral dels tràmits.
  • Impulsa’t: subvenció que ofereix ajuda a tots aquells ateneus que organitzeu un mínim d’activitats trimestralment, i compensar-la econòmicament.

Subvencions vigents

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

SubvencióExplicacióData Sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions per a la producció d’espectacles i exposicions

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte d’aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.El període per presentar les sol·licituds és del 3 al 19 de maig de 2022 (a les 14:00h)A través del portal Tràmits del Departament de Cultura es pot accedir als models del projecte d’activitat i de pressupost que s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud.
Subvencions per a la realització de consultories

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria per a la realització de consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic.El termini per sol·licitar la subvenció és del 3 al 19 de maig de 2022 (a les 14:00h)

– Formulari de sol·licitud

– Memòria de la trajectòria de l’entitat sol·licitant dins l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana

– Memòria de la trajectòria de l’empresa de consultoria externa en l’àmbit de les consultories culturals

– Pla de treball de l’empresa de consultoria externa, en què s’explicitin amb detall la metodologia, el calendari de treball (amb indicació de les fases del projecte i del nombre d’hores dedicades a cada fase), els mecanismes de seguiment i d’avaluació i si s’hi incorpora la perspectiva de gènere.

– Pressupost desglossat segons el pla de treball.

Subvencions per al suport a l’organització i celebració de premis i concursos culturals 

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal a l’organització i celebració d’un premi o concurs en els àmbits de les lletres, la cultura popular i l’etnologia, la llengua, el patrimoni cultural, les humanitats i les ciències socials, inclòs també el que tingui caràcter multidisciplinari.Del 14 d’abril al 3 de maig del 2022.
El dia 3 de maig es poden presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.
Al formulari de sol·licitud, cal adjuntar la següent documentació:
− Projecte d’activitat
− Pressupost
− Declaració responsable de l’ús del català o occità.
Subvencions a activitats i actes d’impacte per al sistema esportiu a Catalunya

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

La secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, ha publicat la convocatòria de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya de rellevància social i històrica.El tràmit de sol·licitud de subvenció i la documentació a presentar la podeu tramitar AQUÍ.
Subvencions per a activitats en matèria de formació i documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per l’any 2022

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

Activitats formatives vinculades al coneixement o l’aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions.TancatTancat
Subvencions per a la producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular per l’any 2022

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
• Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.
• Producció i edició de fonogrames.
TancatTancat
Subvencions per a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat
la convocatòria de subvencions, en règim de
concurrència pública, a projectes d’activitats
commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria
democràtica.BASES ESPECÍFIQUES
TancatTancat
Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

Convocatòria anticipada per a l’any 2022 per a la
concessió de subvencions per a la contractació
laboral de persones de 30 i més anys
(SOCCONT30IMES) (ref. BDNS 602996)BASES REGULADORES CONVOCATÒRIA 
Del
10 de gener de 2022 i finalitza el
dia 31 de maig de 2022, a les 15h
Les persones o entitats sol·licitants disposaran
d’un termini de presentació de sol·licituds de dos
mesos des de la data d’inici del contracte de
treball, dins dels marges establerts en el
paràgraf anterior.
• Si una mateixa sol·licitud inclou diversos
contractes, l’entitat contractant disposarà del
termini de dos mesos a comptar des de la data
d’inici del darrer contracte.
• Les sol·licituds s’han de presentar segons
models normalitzats i seguint les indicacions que
estaran disponibles a l’espai “Tràmits” de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al Canal empresa, concretament en el tràmit
“Subvencions per a la contractació laboral de
persones de 30 i més anys”.
Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant la COVID-19

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

Poden sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han
decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció dels taquillatges o que s’han cancel·lat per motius mèdics relacionats amb la COVID-19.
TancatTancat
Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

Es pretén contribuir al finançament
d’inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en
infraestructures d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.BASES
TancatTancat
Convocatòria d’ajuts per a projectes d’investigació o de difusió cultural de l’IRMU

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

L’IRMU vol donar suport a projectes de recerca i de difusió cultural d’àmbit local i comarcal i fomentar la creació de xarxes d’investigació o de difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

BASES ESPECÍFIQUES

TancatTancat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions per a commemoracions i activitats excepcionals

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

L’àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona ha publicat la convocatòria i les bases per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a
commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local per a l’any 2022.
Del 28 de març al 28 d’abril de 2022.Les sol·licituds s’hauran de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona.
Subvencions per a la rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

En el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, la Diputació de Barcelona obre una línia d’ajuts destinada als ajuntaments, exceptuant l’Ajuntament de Barcelona, per rehabilitar equipaments, edificis o béns de titularitat pública o privada.Del 16 de març a l’1 de juny de 2022.Excepcionalment, es contemplen actuacions en
equipaments de titularitat privada, sempre que se
n’acrediti un ús públic. En aquest cas, cal acreditar en
fase de sol·licitud els següents requisits:
– Aportar un conveni de cessió d’ús vigent entre
l’ens destinatari i l’entitat privada.
– Acreditar que l’entitat privada és titular del bé,
element o equipament on es realitza l’actuació.
– Acreditar l’ús públic del bé, element o equipament
així com el compromís d’afectació a aquest ús durant
un període de temps determinat que garanteixi
l’amortització de les obres mitjançant escriptura
pública o certificat registral. L’ús públic del bé,
element o equipament s’hauria de mantenir durant
un període no inferior a cinc anys, per a béns
inscriptibles.
– Determinar el període durant el qual es durà a terme
l’execució per l’entitat privada.
– Detallar els compromisos assumits per cadascuna de
les parts.
– Fixar el cost estimat de l’execució de l’actuació, o el
seu cost efectiu, en cas que ja es conegui.
Subvencions cultura popular 2022

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria
de subvencions destinades a finançar activitats de cultura
popular i tradicional a realitzar per les entitats dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2022. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES
Del 10 al 31 de març de 2022.• El formulari de sol·licitud el podreu trobar AQUÍ • També cal presentar un formulari de certificat de poders del representant legal de l’entitat signat
electrònicament per el secretari o secretaria de
l’entitat.
• A més, en el cas de no haver annexat una còpia
dels Estatuts, inscripció registral o NIF a les
sol·licituds de les edicions 2018, 2019 o 2020
d’aquesta convocatòria, aquests documents s’hauran
de lliurar en aquesta edició.
• La sol·licitud conjuntament amb la documentació
exigida s’haurà de presentar electrònicament a
través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
Subvencions per a activitats en matèria de memòria democràtica 2022

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

L’àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona
convoca una línia de subvencions en règim de
concurrència competitiva adreçada a entitats sense ànim de lucre per a activitats en matèria de Memòria
Democràtica, a executar l’any 2022.CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2022.
La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través de la Seu electrónica de la Diputació de Barcelona.
Memòria econòmica amb especificació de les dades
corresponents al nombre de representacions o actuacions realitzades o cancel·lades per motius mèdics.
Declaració responsable sobre la cancel·lació del
concert o espectacle per motius mèdics, si escau.
Declaració responsable que acrediti l’aforament
oficial de l’espai escènic o musical.
Declaració de la liquidació de taquilla. • Document acreditatiu (títol de propietat, acord,
conveni, contracte de lloguer o document de cessió)
conforme el sol·licitant de la subvenció pot disposar
de l’equipament escènic o musical.

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2021Línia 1. Activitats culturals
d’interès públic local
Línia 2. Festivals cultural
Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals,
teatrals, etc
TancatTancat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions per a inversions en equipaments culturalsLa Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 4 de maig i finalitza el 3 de juny de 2022.Podeu accedir a la sol·licitud AQUÍ.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació

Subvencions de l’any en curs


Històric de subvencions