Qui som

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de Catalunya. Aquesta experiència ha estat ininterrompuda i s’ha anat adaptant a les necessitats canviants de les diferents etapes de la realitat social del nostre país.

Actualment agrupa al voltant de 180 associacions culturals a les quals ofereix el seu suport i assessorament en àmbits tant diversos com el jurídic, el comptable, el formatiu, de gestió i de reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions informàtiques.

Paral·lelament fa de pont entre les entitats i les administracions i programa activitats de caire formatiu i lúdic per reforçar el treball en xarxa de totes les associacions culturals d’arreu del país.

Una mica d’història

La Federació d’Ateneus de Catalunya neix arran del Tercer Congrés d’Ateneus, celebrat al Centre de Lectura de Reus l’any 1983, convocat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del seu Servei de Promoció Cultural, el qual havia realitzat una enquesta prèvia adreçada a totes les associacions culturals de Catalunya. Enquesta que fou complimentada per unes 300 entitats aportant dades com el nom, el domicili del local social, l’any de fundació, el nombre de socis i llur quota, les activitats, els locals de què disposen (teatre, cinema, sala d’actes, biblioteca, laboratoris, etc.) i en quin règim (de propietat, de lloguer, cedits, etc.), i la seva possible vinculació, adscripció o dependència respecte d’altres associacions o entitats de caire superior (església, ajuntament, escoltisme, partits polítics, federacions…).

Els dies 22 i 23 d’octubre tingueren lloc les sessions de cloenda. Els diversos grups presentaren les seves conclusions, s’aprovà un manifest, es constituí la Federació d’Ateneus de Catalunya, se n’aprovaren els estatuts i es nomenà una Junta gestora composta per 25 membres representants de 22 entitats.

El 21 de novembre de 1983 es reuní per primera vegada la Junta gestora, encarregada de fer els tràmits necessaris per la legalització de la Federació en el termini d’un any.

El 28 de novembre de 1984, la Federació d’Ateneus de Catalunya quedà inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i el 19 de gener de 1985 tingué lloc la primera reunió de la Junta directiva.

La Federació, de relleu

L’any 2013, la Federació d’Ateneus fou declarada entitat d’utilitat pública segons la resolució JUS/675/2013. Amb aquesta distinció es reconeix la tasca que fa la FAC més enllà de beneficiar les pròpies entitats federades, per aconseguir objectius d’interès general.

La Federació d’Ateneus de Catalunya, a més, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2014 “com a referent cultural i social des d’una valuosa tradició històrica al moviment ateneístic fundat a Catalunya durant el segle XIX ha influït ben positivament en la vida col·lectiva i ha sabut adaptar-se a les noves realitats socials. Les entitats que aplega la Federació contribueixen a l’expansió de la cultura, al foment de l’associacionisme i al reequilibri del territori”. Cinc anys després, la FAC obtenia la màxima distinció en el camp de la cultura del país, amb l’atorgament del Premi Nacional de Cultura.

La Federació, avui

Durant el 2015, la Federació d’Ateneus va visibilitzar el món ateneístic amb l’edició d’un llibre i una exposició històrica; va desplegar eines de cohesió i pertinença amb la creació de les delegacions territorials i la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC); i va facilitat recursos a les entitats sòcies, aleshores, per servir d’interlocutora legítima amb l’Administració.

Amb la voluntat d’enfortir el moviment ateneístic i millorar les capacitats de la FAC, el Pla Estratègic 2014-2020 inclou la producció del documental audiovisual “Ateneus: llavor de llibertat”(2018) entorn al moviment; l’expansió de delegacions territorials i la consolidació del projecte digital «Amigos de los Ateneos», que posa en xarxa entitats similars d’arreu del món.

De la unió dels ciutadans neixen les entitats, de la unió de les entitats neix la Federació d’Ateneus de Catalunya. La voluntat de sumar esforços per ampliar objectius i reforçar les activitats de lleure i cultura fetes envers la ciutadania són la raó de ser de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) des de 1983.

Els pilars

  • Les persones: els socis són el motor que fa funcionar els ateneus, la seva base i en justifiquen la seva existència.

  • L’activitat: la tradició i la modernitat es donen la mà dins de les entitats culturals catalanes per oferir un ventall d’activitats obertes a tot aquell qui hi vulgui participar.
  • Els valors: la xarxa associativa cultural de Catalunya s’identifica pel foment d’una catalanitat integradora i no excloent, la promoció de la cultura catalana en totes les seves formes i disciplines, i el treball per a dinamitzar i enriquir les condicions de vida en els seus respectius àmbits locals.
  • Els espais: les entitats són espais oberts de trobada on hi ha lloc per a l’activitat, l’oci i la reflexió. Les entitats, amb l’esforç històric dels associats, han assolit un patrimoni arquitectònic: teatre populars i equipaments esportius i cívics…, que es lluita per conservar.

Els Ojectius

  • Treballar pel reconeixement de la tasca que fan les entitats culturals catalanes.
  • Oferir formació a les entitats federades d’acord amb les necessitats i reptes del dia a dia.
  • Oferir serveis per tal de facilitar la gestió i potenciar les activitats que ofereixen a la ciutadania.
  • Promocionar i millorar la visibilitat de la tasca que realitzen.
  • Fomentar el treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències entre les associacions culturals catalanes.
  • Defensar els drets de les entitats federades i promoure el model associatiu que proposen

Tal i com explica l’actual president de la FAC, Pep Morella, l’objectiu és sumar esforços per continuar creixent.

Amb més de 180 entitats federades actualment, la FAC ha evolucionat d’acord amb les exigències i les necessitats del teixit associatiu sociocultural català al segle XXI.