Aquitectura i Rehabilitació

El servei d’Arquitectura i Rehabilitació vol facilitar als ateneus serveis professionals d’arquitectura i enginyeria amb suport i assessorament per la realització de tota mena d’obres,aquest assessorament personalitzat que pot ser presencial, telefònic o per internet.

Amb aquest servei podreu accedir a:

  • Llicència d’activitats i adaptacions: Legalitzacions i actuacions de millora i/o adaptació a normatives, amb la realització dels projectes, tramitació i seguiment de llicències i coordinació i control de la seva execució.
  • Plànols: Disposar en format digital i imprès de plànols i superfícies reals de l’estat actual amb la finalitat de poder dibuixar noves propostes de distribució per millores o reformes degudes a canvi d’usos, per a la presentació de plànols requerits pels Ajuntaments i altres organismes, per a taxacions i en general per a totes les actuacions necessàries que s’hagi d’intervenir a les entitats. Inclou presa de mesures “in situ” i digitalització en CAD de totes les plantes distribució.
  • Informes ITA: Conèixer de forma generalitzada l’estat actual de l’entitat en matèria d’accessibilitat, contra incendis, instal·lacions elèctriques i climatització per saber si compleixen amb la normativa vigent, i intervencions els serien necessàries fer donar compliment a la legislació vigent i en tot cas, per arribar a disposar de la preceptiva llicència municipal d’activitat.
  • Auditories de manteniment: Avaluar l’estat de conservació dels elements constructius i el funcionament de les instal·lacions per a determinar la necessitat de modificar o implantar el pla de manteniment.
  • Control periòdic de manteniment: Assegurar el compliment del pla de manteniment per part de les empreses contractades, proposant millores amb la finalitat d’optimitzar els recursos i costos tenint en compte el marc legal vigent.
  • Protocols d’emergència i autoprotecció: Aquest servei ofereix a les entitats l’elaboració dels seus propis Protocols d’Actuació en emergències o Plans d’Autoprotecció, en funció de les seves característiques (activitats que s’hi duen a terme, espai, àmbit territorial…). D’acord amb la legislació vigent, i de forma concreta en allò que es disposa en el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010), a la Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de Barcelona (ORCPI-08) i a la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos Laborals, totes les activitats hauran de disposar, en funció de les seves característiques i superfície, d’un Protocol d’Actuació en Emergències o bé d’un Pla d’Autoprotecció.

 

Descarrega’t la fitxa explicativa del servei


Qui dona el servei?

Descomptes en construcció de planta nova i reformes, en el manteniment tècnic de l’edifici, protocols d’emergència, estudis tècnics, etc.

Grup Idea és una empresa de serveis professionals d’arquitectura i enginyeria, especialitzada en arquitectura corporativa. Dona serveis de suport i assessorament per la realització de tota mena d’obres, legalitzacions i actuacions de millora i/o adaptació a normatives, amb la realització dels projectes, tramitació i seguiment de llicències i coordinació i control de la seva execució.

Edgar Malagón és arquitecte amb llarga experiència, ofereix serves d’arquitectura a preus especials per a les entitats federades com ara aixecament de plànols, llicència d’activitats, projectes de reforma…