La FAC posa a disposició de les entitats Plans d’Emergència i Plans d’Autoprotecció

La FAC posa a disposició de les entitats Plans d’Emergència i Plans d’Autoprotecció

Aquest servei ofereix a les entitats l’elaboració dels seus propis Protocols d’Actuació en emergències o Plans d’Autoprotecció, en funció de les seves característiques (activitats que s’hi duen a terme, espai, àmbit territorial…). D’acord amb la legislació vigent, i de forma concreta en allò que es disposa en el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010), a la Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de Barcelona (ORCPI-08) i a la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos Laborals, totes les activitats hauran de disposar, en funció de les seves característiques i superfície, d’un Protocol d’Actuació en Emergències o bé d’un Pla d’Autoprotecció.

Aquest servei està ofert per GRUP IDEA, empresa de serveis professionals d’arquitectura i enginyeria, especialitzada en arquitectura corporativa, i que dóna serveis de suport i assessorament per la realització de tot tipus d’obres, legalitzacions i actuacions de millora i/o d’adaptació a normatives, amb la realització dels projectes, tramitació i seguiment de llicències i coordinació i control de la seva execució.

Podeu consultar la informació completa ací.

Deixa el teu comentari