stickyimage

Turisme ateneístic a Andalusia

Coneix els ateneus d\'Andalusia!
http://www.ateneus.cat/wp-content/uploads/3174-26875-2018-Bàner-animat-web-Escenari-468x60-diversos-mitjans-1.gif

Organigrama

 • Assemblea General de Socis:  és l’òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Està integrada pels representants acreditats de les associacions federades i que es trobin al corrent de les seves obligacions econòmiques. A les assemblees hi pot assistir qualsevol soci de les associacions federades tenint veu, però només un representant de cada entitat tindrà veu i vot; en ambdós casos, els assistents hauran d’acreditar correctament la representació per part de la seva entitat.
 • Junta Directiva:  regeix, administra i representa la Federació la Junta Directiva, que componen el/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la Tresorer/a i un mínim de 2 i un màxim de 8 vocals. Els membres de la Junta Directiva han de ser persones físiques sòcies d’alguna associació federada i han d’estar avalades per aquesta.
 • Presidència: li són pròpies les funcions de dirigir i representar legalment la Federació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. El vot de qualitat decisori en els casos d’empat a les reunions de la Junta Directiva. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de la Federació. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 • Vicepresidència:  en el cas d’absència o malaltia, el/la presidenta serà substuït pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
 • Secretaria:  ha de custodiar la documentació de la Federació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
 • Tresoreria:  té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Federació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
 • Vocalies: correspon als i les vocals exercir les funcions que els siguin delegades per la Junta Directiva.
 • Delegacions territorials:  formades per un mínim de 6 associacions Federades dins d’un mateix territori i que com a mínim representin 3 comarques diferents. La Comissió Assessora Territorial està formada per un representant de cada delegació. Mantenen un contacte periòdic i proper amb les entitats, ofereixen serveis als seus federats, defensen els seus interessos i potencien la cultura catalana, fomentant el model d’associacionisme i esdevenint un interlocutor estratègic amb l’administració.
 • Comissions de Treball: la creació i la constitució de qualsevol comissió de treball, la poden plantejar les associacions federades a la Junta Directiva i explicar les activitats i els objectius que es proposen per a les comissions o grups de treball. També es pot plantejar la creació d’una comissió des de la Junta Directiva. El nomenament de les persones que han de formar part de les comissions de treball correspon a la Junta Directiva. Poden formar part de les comissions de treball: persones, empreses o institucions alienes a la Federació d’Ateneus de Catalunya. Totes les comissions seran presidides per algun component de la Junta Directiva de la Federació, que alhora informarà dels acords presos a la Junta Directiva. Les facultats de cada una de les comissions les establirà la Junta Directiva en el moment d’autoritzar-les i de nomenar els seus components. Comissió de Serveis: fa seguiment dels serveis prestats, els valora i en proposa de nous segons les necessitats detectades. Components: Núria Font, Carlos Pablos i Jordi Casassas. Comissió Econòmica: fa seguiment del pressupost anual aprovat durant l’Assemblea del 2015 i es busquen noves formes de finançament per a la FAC. Components: Ricard Julià; Roger Santiago i Jordi Casassas. Comissió de Pla Estratègic: vetlla pel bon funcionament del Pla Estratègic i fa seguiment de les accions marcades. Components: Anna Pruneda; Carlos Pablos i Alfons Tiñena. Consell de Redacció Revista Ateneus: consensua els eixos editorials i continguts de la publicació. Components: Salvador Casals, Serafín Castaño, Miquel Alsina i Marta Rius.
 • Equip tècnic:
  • Gerència: Jordi Casassas i Pons
  • Àrea de projectes i atenció al soci: Helena Picó
  • Àrea de comunicació: Oriol Jordan
  • Secretaria: Marta Olivella
  • Dinamitzador/es socioculturals: Marc Martín
  • Tècnics Projecte Jove: Cira Diakhaby, Xavier Fuster
  • Tècnica Projecte Meta arxiu dels ateneus: Susanna Muriel
  • Servei de neteja: Edgar Malagón
  • Assessoria comptable, fiscal i laboral: Roger Santiago
  • Assessora jurídica: Patrícia Julià
  • Assessoria d’assegurances: Javier Gómez
  • Assessoria d’estratègia i servei de subvencions: Alfons Tiñena
  • Coordinació de la XTAC: Lali Barenys
  • Tècnic de la Delegació Territorial de les Terres de Ponent: Xavier Esterri
  • Tècnica de la Delegació Territorial de les Comarques Tarragonines: Francesc Fortuño
  • Tècnica de la Delegació Territorial de les Comarques de Girona: Jordina Granados
  • Tècnic de la Delegació Territorial de la Ciutat de Barcelona: AlfonsTiñena